Golvbrunn i garaget – en fråga om byggregler och behov

Många vill ha golvbrunn i sitt garage för att vatten från bilen skall kunna rinna av, för kunna tvätta bilen eller av andra orsaker som har med användandet av garaget att göra. Men vilka regler gäller egentligen?

Mellby Garage är Sveriges största garagetillverkare och vi hjälper de flesta av våra kunder med bygglovsansökan. Vi ser en tydlig trend att det blivit allt svårare att få godkänt för golvbrunn i bygglovsansökan för garage. Det finns som vanligt en stor skillnad i hur olika kommuner väljer att tolka de regler och rekommendationer som finns och det som godkänns i ett bygglov i en kommun kan få negativt besked i en annan.

Särskilda skäl kan krävas

En del kommuner hänvisar till försiktighetsprincipen i den svenska Miljöbalken (2 kap 3§) och menar att en golvbrunn i ett villagarage inte ses som nödvändig och alltså inte kommer att godkännas om inga särskilda skäl föreligger. Du som har en verksamhet där du kan visa att du har ett behov av en golvbrunn kan alltså få en den beviljad.

Ytan kan avgöra

I Boverkets byggregler (BBR) står följande: ”I spillvatteninstallationer där vattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen, ska spillvattnet behandlas eller avskiljare installeras.” Här finns utrymme för tolkning angående vad som skall anses vara mer än obetydliga mängder. Vi ser att vissa bygglovsavdelningar godkänner golvbrunn i garage som är mindre än 50 kvadratmeter, då slipper man även installera en oljeavskiljare utan kan koppla golvbrunnen direkt till spillvattnet som går till kommunens reningsverk. Du får dock aldrig koppla din golvbrunn i garaget till dagvattenledningen. För garage med en yta över 50 kvadratmeter där kommunen beviljat golvbrunn måste du oftast installera en oljeavskiljare.

Ta hjälp av oss

För att sammanfatta det hela gäller det för dig som verkligen vill ha en golvbrunn i ditt garage att kontakta din kommun och fråga vilka regler som gäller just där. Glöm inte att som kund hos Mellby Garage får du hjälp med de bygglovshandlingar som behövs och vi kan också hjälpa dig med råd och tips under hela bygglovsprocessen för att du ska kunna få bygga ditt garage.

Kontakta oss så berättar vi mer.