10 års garanti på ditt Mellby-garage

Som enda garageleverantör i Sverige lämnar vi tio års garanti för våra garage.

Att köpa ett Mellby-garage är ett tryggt val. Våra material och vår konstruktion är så bra att vi lämnar 10 års garanti på allt. Detta är vår egna garanti och skall inte förväxlas med andra leverantörer som hävdar 10 års garanti och hänvisar till ABS 09 vilket ger ett mycket svagare skydd som i regel endast sträcker sig i 3 år.

Garantins omfattning

Mellby Garage AB lämnar 10 års garanti på levererat garage med ingående komponenter enligt för garaget bifogad materialbeskrivning. Garantin gäller för hållfasthet, funktion och rötskador.

På grund av stora variationer i klimat ingår ej nedbrytning av färgskikt i vår 10 åriga garanti.

Garantitiden räknas från fakturans datum.

Garantiförutsättningar

För att garantin skall gälla krävs att:

  • Garaget lagras, monteras och underhålls enligt Mellby Garages anvisningar
  • Krav enligt våra allmänna leveransvillkor AL 07 uppfyllts.
  • Garaget inte används på onormalt sätt, utsätts för åverkan eller att det repareras eller ändras på ett felaktigt sätt.
  • Eventuellt fel skall reklameras inom skälig tid efter det att det upptäckts eller borde upptäckts vid underhåll enligt Mellby Garages skötselanvisningar.
  • Garagebyggnaden inte skadas på grund av felaktiga byggdelar som ej ingår i vår leverans, så som felaktigt grundarbete.
  • Garagebyggnaden inte utsätts för laster som överstiger vad som är angivet i BBR gällande din region.

Garantiåtagande

Garantin innebär att Mellby Garage AB avhjälper sådant fel på garaget som omfattas av garantin enligt ovan. Mellby Garage AB svarar för alla material- och arbetskostnader för att åtgärda felet.

Eventuella fel avhjälps av Mellby Garage, eller av Mellby garage utsedd fackman, antingen genom reparation alternativt utbyte av felaktig komponent. Mellby Garages åtagande omfattar ej skador på annat än garagebyggnaden och däri ingående komponenter enligt för garaget bifogad materialbeskrivning.

Till fel som innefattas av denna garanti räknas inte sådana åtgärder som tas upp i Mellby Garages skötselanvisningar.

Reklamation

Eventuell reklamation görs skriftligt till Mellby Garage AB så snart möjligt efter att felet upptäcks. Större fördröjningar som gör att ett fel förvärras medför att garantin förfaller.